Algemene voorwaarden voor Bedrijven

Gevestigd aan de Makelaarstraat 14, 1315 JK Almere
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem en Flevoland onder nummer 67248403.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Platform : de App, de mobiele applicatie en/of mobiele Website van SportAny.

Account : de persoonlijke overzichtspagina van een Sporter op het Platform, welke pagina toegankelijk is na registratie en nadat het Sporter zich op de Website of App heeft ingelogd.

Activiteit : de les, locatie, workshop, individuele- groeps- of teamtraining alsmede iedere andere activiteit of faciliteit waartoe het SporterSporter toegang heeft.

Betalingsbewijs : het bewijs waaruit blijkt dat een betaalde betaling is verricht, bijvoorbeeld een afschrift van bank of creditcard.

Sporter : de natuurlijke persoon die een Account bij SportAny hebben geregistreerd.

SporterToegangscode : de via het Platform verkregen QR-Codewelke hoort bij het Sportership en waarmee toegang kan worden verkregen tot de Activiteiten van bij SportAny aangesloten Sportaanbieders.

Sportership : een Account registratie bij SportAny dat tegen “betaling per SportActiviteit”recht geeft op het gebruik van de SportActiviteiten van de aangesloten Sportaanbieders.

SportCoins:

SportAny : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SportAny B.V., gevestigd aan de Makelaarstraat 14, 1315JK Almere, bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem en Flevoland onder nummer 67248403.

Boeking : het via de Website of de App inschrijven voor, vastleggen of boeken van SportActiviteiten van bij SportAny aangesloten SportAanbieders.

Reserveren : het maken van een boeking via de Website en/of App.

SportAanbieder : een bij SportAny aangesloten bedrijf dat Activiteiten onder het Sportership aanbiedt.

 

Terminal : het via internet met de database van OneFit verbonden apparaat welke zich bevindt op de locatie van de Sportaanbieder en waarmee na het scannen van de Sportercard de toegang wordt geregistreerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het SportAny Sportership, evenals iedere deelname aan Activiteiten en ieder gebruik van het Account, het Platformof de SporterToegangscode door de Sporter.

Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig blijken te zijn dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De nietige of ongeldige bepalingen worden in dat geval door SportAny vervangen door nieuwe bepalingen welke zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepalingen zullen benaderen.

Artikel 3. SportAny

SportAny betreft een Sportership waarbij de Sporter, tegen betaling van een vast bedrag per Activiteit toegang heeft tot de Activiteiten van SportAanbieders zoals vermeld op het Platform Per natuurlijk persoon kan één Sportership worden aangevraagd. Het is dus niet mogelijk om meerdere Sporterships te bezitten.

Sportership kan op iedere dag van de maand worden ge(her)activeerd. Het (her)activeren van het Sportership geschiedt door het via het Platform bestellen van het Sportership.Betaling van een Activiteit geschiedt door middel van IDEAL, waarna bedragen zich converteren in SportCoins. Dit het betaalmiddel voor deelname aan Activiteiten door Sporters naar SportAanbieders op het Platform Sporter.

Artikel 4. Aanbod en Activiteiten

Het aanbod van SportAanbieders en Activiteiten waarvan gebruik kan worden gemaakt met het Sportership kan fluctueren van tijd tot tijd.. Dit geldt ook voor de beschikbare tijden en locaties dat beschikbaar is voor Sporters.

Het Sportership geeft uitsluitend recht op het gebruik van Activiteiten van Sportaanbieders binnen Nederland (dus niet daarbuiten).

Artikel 5. Reserveren van Activiteiten

Het Sportership biedt Sporters de mogelijkheid om onbeperktgebruik te maken van een Activiteit bij verschillende SportAanbieders.

De Sporter kan via het Platform een Activiteit reserveren en boeken.boekingVoor sommige Activiteiten is het noodzakelijk om van te voren te reserveren om toegang te krijgen tot de Activiteit.

Artikel 6. Annuleren boeking

Iedere Sportaanbieder stelt zelf de termijn vast waarbinnen boekingen voor bepaalde activiteiten kunnen worden geannuleerd. Indien de SportAanbieder niets heeft vermeld is kosteloze annulering tot uiterlijk 2 uur voor aanvang van de Activiteit mogelijk. Indien de Sporter reeds een belating heeft gedaan, ontvangt de Sporter deze retour in de vorm van – niet voor geld inwisselbare – SportCoins. Indien de Sporter, wanneer de SportAanbieder niet expliciet anders heeft vermeld, korter dan 2 uur van te voren annuleert ontvangt de Sporter 50% van de totale kosten in SportCoins retour.

Een Sporter dient een boeking uiterlijk vóór de gestelde termijn te annuleren, indien de Sporter niet in staat is om gebruik te maken van de Activiteit of daarvan geen gebruik wenst te maken.

Altijd wanneer een Sporter een boeking niet tijdig annuleert of niet op komt dagen, brengt SportAny hiervoor 50% van de totale kosten van de Activiteit aan de Sporter in rekening.

Artikel 7. Toegang tot Activiteiten

Het Membership is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De Sporter moet zich daarom altijd bij de SportAanbieder kunnen legitimeren.

Toegang tot een bepaalde Activiteit verkrijgt de Sporter door zijn QR-code te tonen aan de SportAanbieder voorafgaand aan het moment van deelname. Hierdoor wordt de deelname van de Sporter aan de Activiteit geregistreerd. Dit proces wordt hierna genoemd: “inchecken”.

Voor sommige Activiteiten is het noodzakelijk om van te voren te reserveren om toegang te krijgen. Inchecken voor deze Activiteiten kan dus alleen als de Sporter van te voren heeft gereserveerd. Inchecken kan vanaf 30 minuten voor aanvang van de Activiteit tot 5 minuten na aanvang. Vanaf 5 minuten na aanvang van de Activiteit kan de Sporter niet meer inchecken en wordt er een 50% van de kosten van de Activiteit aan de Sporter in rekening gebracht.

De Sporter heeft uitsluitend toegang tot de geboekte activiteit. Voor Alle additionele zaken of toegang tot andere kan door de SportAanbieder een bijdrage worden gerekend. Dit wordt aangegeven op het Platform. De Sporter dient uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de Activiteit aanwezig en in de juiste kleding klaar te staan bij de locatie van Sportaanbieder waar de Activiteit plaatsvindt. De SportAanbieder heeft het recht om Sporters die niet op tijd aanwezig zijn, de toegang tot de Activiteit te weigeren.

Artikel 8. Huisregels

Sporters verklaren zich door het gebruik van een SportAny Memberschip akkoord met de huisregels van de bezochte SportAanbieder, hoe dan ook genaamd. De huisregels liggen doorgaans ter inzage op de locatie of zijn terug te vinden op de website van de betreffende SportAanbieder.

De Sporter zal zich in ieder geval houden aan onderstaande (huis)regels van SportAny, ook indien deze niet expliciet worden benoemd in de huisregels van de bezochte SportAanbieder:

•   de Sporter dient zich vooraf op de hoogte te stellen van de huisregels van de SportAanbieder, in het bijzonder de kleding- en gedragsvoorschriften en eventuele leeftijdseisen;

•   de Sporter dient de instructies van de medewerk(st)er(s) en het management van de SportAanbieder op te volgen;

•   de Sporter dient een eventuele medische indicatie in alle gevallen vooraf kenbaar te maken aan de medewerk(st)er(s) of het management van de SportAanbieder;

•   indien de Sporter niet bekend is met (bepaalde) apparatuur, hulpmiddelen, oefeningen of activiteiten dan dient de Sporter dit vooraf kenbaar te maken zodat de medewerk(st)er(s) van de SportAanbieder uitleg kan geven;

•   de Sporter zal geen gebruik maken van de Activiteiten van de SportAanbieder indien de Sporter onder de invloed is van drank, drugs of medicijnen.

De medewerk(st)er(s) en het management van de SportAanbieder hebben het recht om iedere Sporter, die zich niet houdt aan de geldende (huis)regels en onderhavige algemene voorwaarden, te verzoeken de betreffende locatie of Activiteit te verlaten en indien gewenst ook van toekomstig bezoek uit te sluiten. De Sporter heeft in dat geval geen enkel recht op restitutie van betalingen die reeds gedaan zijn. De SportAanbieder is gehouden SportAny hierover informeren, waarbij SportAny het recht heeft om de Sporter bij meerdere overtredingen uit te sluiten van verder gebruik door blokkering van de betreffende App, het Account van de Sporter. De Sporter heeft in geval van uitsluiting van bezoek of blokkering van de App, het Account geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie betalingen die reeds gedaan zijn.

Artikel 9. Diefstal, verlies, misbruik of fraude

Indien de Sporter vermoedt dat het Account gebruikt wordt zonder zijn instemming, dient de Sporter SportAny onmiddellijk in te lichten via per e-mail: Sporter@SportAny.nl of via telefoon: 085 - 888 48 26. SportAny zal het Account in dat geval blokkeren.

Indien SportAny vermoedt dat er met een App, Account of Sportercard wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen, dan zal het betreffende Account worden geblokkeerd. Het in gebruik afstaan aan iemand anders (uitlenen/delen) of anderszins gezamenlijk gebruik maken van een Sportercard, zal altijd als fraude worden aangemerkt.

SportAny kan de kosten die ontstaan door frauduleus of oneigenlijk gebruik verhalen op de Sporter.

SportAny aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die de Sporter lijdt, welke schade het gevolg is van verlies, diefstal, verduistering of oneigenlijk gebruik van een Account.

Artikel 10. Duur en opzegging

Het Membership is geen abonnement, maar wordt aangegaan voor onbepaalde duur of tot en met het moment dat de Sporter het Account opschort of verwijdert. De Sporter kan in het Account op ieder gewenst moment het account opschorten of verwijderen.

Artikel 11. Prijzen en betaling

Voor het Sportership is de Sporter telkens per Activiteit een door de SportAanbieder vastgestelde vergoeding aan SportAny verschuldigd.

Betaling van een Activiteit is alleen mogelijk door middel van betaling met creditcard of iDeal via het Platform.

Indien de verschuldigde betaling per Activiteit onvoldoende is, dient de Sporter vooraf extra tegoed aan te hebben gekocht om de boeking tot stand te brengen.

Sporters kunnen de betaalmethode wijzigen in het Account. Aan een wijziging van betaalmethode zijn administratiekosten verbonden van € 0,50.

De Sporter ontvangt telkens per periode een digitale factuur in het Account.

Artikel 12. Promoties en vriendenkorting

SportAny biedt regelmatig promoties aan voor nieuwe Sporters. Deze promoties zijn niet beschikbaar voor bestaande Sporters en restitutie of vergoeding vanwege niet gebruikte of gemiste promoties is niet mogelijk.

SportAny Sporters ontvangen een unieke persoonlijke vriendenlink die gedeeld kan worden met vrienden, kennissen en familie via o.a. Whatsapp, LinkedIn, Instagram, , Facebook, Twitter, of email. Voor iedereen die zich via deze vriendenlink aanmeldt en daarbij een Activiteit heeft geboekt, ontvangt de uitnodiger eenmalig € 1,50 per aangebrachte Sporter in SportCoins.

Sporters kunnen ook SportAanbieders uitnodigen. Voor iedere Sporter die zich via deze SportAanbiederslink aanmeldt en daarbij een Activiteit aanmeldt die tenminste één keer door een Sporter wordt geboekt, ontvangt de uitnodiger eenmalig € 5,00 per aangebrachte SportAanbieder in SportCoins.

De vriendenkorting wordt automatisch verwerkt en is alleen van toepassing indien de aangebrachte Sporter nog niet eerder bij SportAny geregistreerd stond als Sporter. Een aangebrachte Sporter kan slechts één vriendenlink gebruiken, indien meerdere vriendenlinks zijn ontvangen, dan wordt de korting alleen toegekend aan de Sporter verbonden aan de voor de aanmelding gebruikte vriendenlink. Deze korting kan niet gecombineerd worden met andere kortingen en promoties.

Artikel 13. Gebruik van het Platform

Sporters kunnen na iedere Activiteit een review schrijven welke op de Website en/of App wordt geplaatst. Kwetsende, grove of anderszins ongepaste reviews worden door SportAny verwijderd.

Op het Platform worden bij de Sportaanbieders reviews getoond en bij de beschikbare Activiteiten wordt aangegeven welke Sporters deze Activiteiten hebben gereserveerd. Bij deze vermeldingen worden de naam en de profielfoto van Sporters getoond. Indien de Sporter niet zichtbaar wenst te zijn dan moet in het Account de instelling 'anoniem' worden geselecteerd.

Het uploaden van een profielfoto in het Account is verplicht. Deze profielfoto wordt gebruikt ter identificatie van Sporters door de Sportaanbieders bij het inchecken. De profielfoto moet authentiek, persoonlijk en herkenbaar zijn. In het geval een profielfoto niet aan deze eisen voldoet, zal de SportAanbieder of SportAny de Sporter hierop wijzen. In dat geval dient de Sporter een nieuwe profielfoto te uploaden.Indien de Sporter de profielfoto niet aanpast aan de gestelde richtlijnen, na hierop te zijn gewezen, behouden SportAny en de SportAanbieder zich het recht voor de Sporter te weigeren aan Activiteiten deel te nemen.

Artikel 14. Verwijdering Account

Wanneer een Sporter het Membership activeert, wordt er een Account voor de Sporter aangemaakt. Wanneer het Membership eindigt, blijft de Account van de Sporter bewaard. Indien de Sporter wenst dat zijn/haar Account uit de systemen van SportAny wordt verwijderd, dient de Sporter hiertoe een schriftelijk verzoek per e-mail bij SportAny in.

Artikel 15. Klachtenregeling

De Sporter gaat rechtstreeks een overeenkomst met SportAny aan betreffende het gebruik van het Sportership. SportAny heeft op haar beurt overeenkomsten gesloten met SportAanbieders ten aanzien van de toegang tot de Activiteiten van SportAanbieders. Door enkele gebruikmaking van het Membership of de Activiteiten van een SportAanbieder, treedt Sporter niet in overeenkomst met de Sportaanbieder.

In geval van klachten kan de Sporter zich eerst wenden tot de SportAanbieder via de mail mogelijkheid op het Platform. Mochten zij er onderling niet uitkomen, dan zal SportAny optreden als bemiddelaar. Daarnaast kan de Sporter zich tot SportAny wenden in geval van een geschil met een SportAanbieder of met vragen over restitutie van abonnementsgelden.

Klachten met betrekking tot SportAanbieders, de dienstverlening of producten van SportAny, het gebruik van het Platform of het Account, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of via e-mail bij de klantenservice van SportAny te worden gemeld

Dit kan per Email naar CCC@SportAny.nl Bij spoedeisende zaken of indien direct overleg gewenst is kan tijdens kantooruren (9.00u t/m 18.00u) ook telefonisch contact worden opgenomen via telefoonnummer

Klachten kunnen tot uiterlijk 5 werkdagen na het voorval worden gemeld. Sporters worden verzocht een klacht duidelijk te omschrijven en eventuele bewijzen mee te sturen. SportAny zal zich inspannen iedere klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen.

Artikel 16. Privacy

SportAny neemt de eisen en richtlijnen voor zorgvuldig handelen zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht. Sporters verklaren zich akkoord met de opslag van gebruiksgegevens en persoonlijke informatie door SportAny.

SportAny is gerechtigd de door haar opgeslagen persoonsgegevens te gebruiken voor de uitvoering van het Membership en voor marketing-doeleinden.

SportAny gebruikt de persoonsgegevens van de Sporter uitsluitend voor de eigen bedrijfsvoering en stelt deze gegevens niet ter beschikking aan andere partijen.

De Sporter gaat er mee akkoord om via e-mail en social media of op andere wijze (bijvoorbeeld een bericht via de App) relevant nieuws en aanbiedingen van SportAny te ontvangen. De Sporter kan zich via de Account uitschrijven voor ieder van deze informatievoorzieningen.

SportAnyt maakt op haar Website gebruik van cookies, voor een volledig gebruik van Website van SportAny is toestemming van de Sporter hiervoor noodzakelijk.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van SportAny strekt zich slechts uit tot de correcte uitvoering van door haar gesloten overeenkomsten, meer in het bijzonder het Membership

In geval van een toerekenbare tekortkoming van SportAny in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van een met de Sporter gesloten overeenkomst, is SportAny slechts gehouden tot alsnog nakoming van de voor SportAny uit de overeenkomst met Sporter voortvloeiende verplichtingen alsmede het betalen van een vergoeding naar rato voor de periode waarin Sporter als gevolg van deze toerekenbare tekortkoming geen gebruik heeft kunnen maken van de diensten van SportAny. De hoogte van deze vergoeding zal in alle gevallen beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat de Sporter per activiteit aan SportAny heeft betaald op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van SportAny of diens ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van SportAny voor schade, zowel direct als indirect, uit hoofde van enige overeenkomst of levering van zaken of diensten, daaronder mede begrepen het gebruik van de Membership, uitgesloten.

SportAny aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, die de Sporter lijdt voor, tijdens of na dan wel als gevolg van een bezoek aan een locatie en/of deelname aan een Activiteit van een SportAanbieder, daaronder mede begrepen letselschade of schade als gevolg van inkomstenderving. Gebruik van de door aangesloten SportAanbieders aangeboden Activiteiten is uitdrukkelijk voor eigen risico van de Sporter.

Artikel 18. Wijzigingen en vindplaats

SportAny heeft het recht deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Tenzij anders vermeld, treden de gewijzigde voorwaarden 5 werkdagenna kennisgeving aan de Sporter in werking. De gewijzigde voorwaarden treden in de plaats van de voorgaande versie van de algemene voorwaarden. Indien de Sporter de nieuwe voorwaarden niet wenst te aanvaarden, is de Sporter gerechtigd de overeenkomst met SportAny op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden. Opzegging op grond van deze bepaling geschiedt schriftelijk per e-mail aan: opzeggen@SportAny.nl

De laatste nieuwe versie van de algemene voorwaarden treft men telkens aan op de Website van SportAny. Daarnaast zijn deze voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op verzoek stuurt SportAnyde Sporter kosteloos een exemplaar van haar algemene voorwaarden toe.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle betrekkingen tussen de Sporter, de Sportaanbieder en/of SportAny is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die niet volgens de klachtenprocedure van artikel 15 kunnen worden opgelost, en welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van SportAny, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat SportAny met de Sporter of de SportAanbieder kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

The screen is best viewed in portrait mode, please rotate your device.

SportAny.nl maakt gebruik van cookies.

SportAny.nl​ gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (“cookies”) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

SportAny.nl neemt een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens op haar website en App (“Platform”) zeer serieus. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. SportAny heeft zich gebonden aan het volgende privacy policy (hierna “Privacy Policy​”​), dat bedoeld is om jou inzicht en vertrouwen en te geven over hoe wij met jouw bezoeken en persoonlijke gegevens omgaan.

Cookies accepteren

Lees meer over de cookies​ die wij plaatsen en onze privacybeleid